• Email[email protected]
  • Location82, Sucheta Nagar, Kiran Apartment, 4th Floor, 4C Haltu, Kolkata-700078

Corporate Service

82, Sucheta nagar, Kiran apartment,
4th floor, 4c Haltu, kolkata-700078

+91-9831177461
+91-9831080833
033-24055054/55